Dự Án Tưới 5ha Thanh Long ở Tân Trụ - Long an

Dự Án Tưới 5ha Thanh Long ở Tân Trụ - Long an

Dự Án Tưới 5ha Thanh Long ở Tân Trụ - Long an

Dự Án Tưới 5ha Thanh Long ở Tân Trụ - Long an
alt_img alt_img
alt_img alt_img
alt_img alt_img
alt_img alt_img
alt_img alt_img
alt_img alt_img
alt_img alt_img
alt_img alt_img
alt_img alt_img
Mô hình tưới nước tiết kiệm  trên cây Thanh long 
  Qui mô: 1ha (1.200 trụ)        
STT Vật tư ĐVT S. lượng Đơn giá Thành tiền
1 Ống cứng BM pvc phi 60x2mm m 100 25,000 2,500,000
2 Ống nhựa mềm Nguyễn Tân phi 27mm kg 120 53,000 6,360,000
3 Tê nối 8 ly  cái  1,200 800 960,000
4 Ống đen gắn béc tưới 8ly x 10,5ly m 2,400 3,400 8,160,000
5 Nối khoen 27mm cái  100 3,000 300,000
6 Van khóa BM pvc phi 27 cái 100 29,500 2,950,000
7 Béc tưới nhỏ  cái 3,600 300 1,080,000
8 Keo dán ống BM hủ 1.0 81,000 81,000
 CỘNG 22,391,000
VAT 10% 2,239,100
TỔNG CỘNG (I) 24,630,100
           
II KHẢO SÁT THIẾT KẾ LẮP ĐẶT    Thành tiền 
1 Khảo sát thiết kế 1ha     2,200,000
2 Lắp đặt  1ha      4,000,000
Cộng     6,200,000
VAT 10%       620,000
TỔNG CỘNG (II)     6,820,000
           
III TỔNG CHI PHÍ (I + II)   31,450,100

 

Giá Trị Tùy Theo Thời Điểm và Địa Hình Lắp Đặt

Đăng ký nhận tin